Players Profiles
 No. 1Takeshi Tatsumoto
 Name Takeshi Tatsumoto
 Position GK
 Shoots Left
 No. 7Brent Carlson
 Name Brent Carlson
 Position Defense
 Shoots Right
 No. 8Satoshi Chawanya
 Name Satoshi Chawanya
 Position C/RW
 Shoots Right
 No. 13Joji Hiratsuka
 Name Joji Hiratsuka
 Position FW
 Shoots Right
 No. 15Guy Roberge
 Name Guy Roberge
 Position DF/LW
 Shoots Left
 No. 17Bobby Chung
 Name Bobby Chung
 Position RW
 Shoots Right
 No. 19Paul Dupuis
 Name Paul Dupuis
 Position LW
 Shoots L
 No. 21Reno DePaoli
 Name Reno DePaoli
 Position FW
 Shoots L
 No. 26Steven Couture
 Name Steven Couture
 Position FW
 Shoots L
 No. 27Chris Colucci
 Name Chris Colucci
 Position FW
 Shoots R
 No. 35Nobu Araki
 Name Nobu Araki
 Position GK
 Shoots Left
 No. 36Aaron McCain
 Name Aaron McCain
 Position GK
 Shoots L
 No. 37Kevin Holt
 Name Kevin Holt
 Position DF
 Shoots Left
 No. 39Eisuke Shimizu
 Name Eisuke Shimizu
 Position GK
 Shoots L
 No. 44Satoshi Kobayashi
 Name Satoshi Kobayashi
 Position RW/DF
 Shoots Right
 No. 47Richard Reay
 Name Richard Reay
 Position DF
 Shoots L
 No. 51Naoto Hamashima
 Name Naoto Hamashima
 Position C/DF
 Shoots Left
 No. 61Taro Kurokawa
 Name Taro Kurokawa
 Position FW
 Shoots R
 No. 88Braden Madden
 Name Braden Madden
 Position FW
 Shoots L
 No. 89Nathan Funk
 Name Nathan Funk
 Position FW
 Shoots L
 No. 90Masaya Ochiai
 Name Masaya Ochiai
 Position FW
 Shoots L
 No. 91Daisuke Tomiyama
 Name Daisuke Tomiyama
 Position FW
 Shoots L
 No. 92Zac Brunet
 Name Zac Brunet
 Position DF
 Shoots L
 No. 93Jungo Aratani
 Name Jungo Aratani
 Position FW
 Shoots R
 No. 94Shodai Noguchi
 Name Shodai Noguchi
 Position FW
 Shoots R
 No. 95Kai Eriksson
 Name Kai Eriksson
 Position FW
 Shoots L
 No. 96Tommy Anderson
 Name Tommy Anderson
 Position DF
 Shoots L
 No. 97Rob Voisine
 Name Rob Voisine
 Position Defense
 Shoots Left
 No. 98Marcus Ho
 Name Marcus Ho
 Position FW
 Shoots R
 No. 99Kuren Tsujimoto
 Name Kuren Tsujimoto
 Position FW
 Shoots R